ATC-tafelvoetbal.be

Reglement

A. HUISHOUDELIJKE REGLEMENTEN


I. ORGANISATORISCHE REGLEMENTEN

1. Om te mogen deelnemen aan de competitiewedstrijden georganiseerd door ATC, moeten de clubs zich inschrijven bij ATC, de nodige formulieren invullen en voldoen aan de financile voorwaarden.

2. Elk lid van een club, speler of niet, moet aangesloten zijn bij ATC, en moet zich kunnen uitdrukken in n van de drie nationale talen.

3. Men mag zich slechts aansluiten bij n club gedurende het lopende seizoen tot het einde van de heenronde. Een speler die bij twee of meer ploegen getekend heeft, zal het seizoen uitspelen bij die ploeg waar hij zijn eerste handtekening geplaatst heeft. Hij moet bovendien een transferbedrag betalen van 25. Een transfer naar een andere ploeg is mogelijk. (art.X). De ploeg waar hij speelt zal dat verrekend zien via zijn waarborg.

4. Bij enig handgemeen op competitiewedstrijden of tornooien tegenover spelers of bestuur zal betrokkene geschorst worden tot het verschijnen voor de tuchtraad.

5. Het is de spelers van ATC verboden tegelijkertijd deel te nemen aan de competities van enig andere federatie. Spelers die hierop betrapt worden zullen uitgesloten worden uit ATC, zowel voor competitewedstrijden, als tornooien.


6. Vrije spelers kunnen zich nog aansluiten bij een club tot de 5e laatste wedstrijd, bekerwedstrijden inbegrepen.

7. Een inschrijving van een speler kost 15 en wordt in het begin van het seizoen of via de waarborg verrekend. Het bestuur geeft op dit inschrijvingsbedrag een korting, wanneer de speler wordt ingeschreven voor een door het bestuur te bepalen datum. Deze datum wordt op het einde van het vorige seizoen meegedeeld via het nieuwe inschrijvingsmapje.

8. Verandering van club kan altijd in het tussenseizoen. Er is geen transfer nodig, indien men nog niet getekend heeft bij een andere ploeg.

9. Het bestuur behoudt het recht een aansluiting van een speler te weigeren.

10. De ontmoetingen tussen de clubs worden afgewerkt door een heen en terug. Er wordt een klassement opgemaakt in functie van de bekomen punten en worden gerangschikt als volgt :
𠠠 het meest aantal punten
𠠠 het meest aantal overwinningen
𠠠 het meest aantal doelpunten
Wanneer er op het einde van het seizoen een gelijkheid van punten wordt genoteerd, dan wordt een testwedstrijd gespeeld tussen de clubs die samen de eerste plaats verdelen om alzo de juiste kampioen te kennen.

11. Gelijklopend met de competitie per reeks is er ook nog een Kampioenschap en de beker van elke provincie die toegang geeft tot de beker van Belge.

12. Het promoveren en dalen van afdeling hangt af van het volgend punt : enkel de kampioen moet altijd stijgen. Voor de overige clubs ligt de beslissing alleen bij het bestuur en zullen de series zodanig worden samengesteld rekening houdend met het klassement van het vorige seizoen en de transfers die plaatsvinden voor het volgende seizoen. De, tijdens de competitie, behaalde ELO-punten van alle aangesloten spelers per club dienen hier mee als leidraad om de club in de meest correcte afdeling te plaatsen.

13. Een club krijgt een wedstrijdkalender en de adressen van zijn tegenstanders.

14. De kampioen van elke reeks moet deelnemen aan de Belgische Interclubkampioenschappen. Bij hun afwezigheid zal een boete in rekening gebracht worden van 50.

15. De club die winnaar wordt van de Belgische Interclub wordt uitgeroepen tot KAMPIOEN VAN BELGE.

16. Als een club forfait geeft op het moment dat er competitie is of bekermatchen, dan mogen de aangesloten leden op hetzelfde ogenblik niet deelnemen aan een andere organisatie van tafelvoetbal, niet in Belge, niet in het buitenland. Dit geldt ook voor eventuele afwezigheid bij de nationale en provinciale kampioenschappen.

17. In geval van algemeen forfait in de loop van de terugronde, blijven de verworven punten van de heenronde behouden. De punten behaald in de terugronde worden teruggebracht naar forfaitcijfers (18 0). Geeft de ploeg forfait in de heenronde zullen alle wedstrijden worden ingeschreven als forfaitcijfers (18 0).

18. Alleen de officile wedstrijdbladen mogen worden gebruikt. Deze bladen moet volledig worden ingevuld en men moet er voor zorgen dat alles goed leesbaar is. Wissels zijn VERPLICHT in te vullen.

19. Het aantal clubs per lokaal hangt af van het aantal speeltafels die er ter beschikking worden gesteld. Er wordt gesteld dat er twee clubs per lokaal mogen aantreden per speeltafel.

20. De club moet beschikken over een speeltafel die nationaal is aanvaard. Dit zijn : Stakanit (Europe, Olympic), Jupiter (Goldstar, Starlight), Black Diamond, ABC Kicker. Elke speeltafel moet voorzien zijn van een werkende "lichtbak" boven het speelveld. Rond elke speeltafel moet genoeg ruimte voorzien ten einde de spelers niet te belemmeren.

21. De normen die actueel geldig zijn, zijn de volgende :
𠠠 ronde en rechte speelstangen
𠠠 popjes mogen niet gebroken zijn, de voetjes niet rond afgesleten
𠠠 de hoeken en zijkanten van de tafel mogen niet loskomen
𠠠 de balletjes mogen geen gaten bevatten en moeten rond zijn
𠠠 het speelvlak mag niet glad zijn of gescheurd, en de bal mag niet botsen bij het rollen
𠠠 de verlichting moet voldoende zijn
𠠠 de speeltafel moet in originele staat zijn.
Of het speelvlak glad of niet glad wordt bevonden, hangt af van de goedkeuring van de thuisploeg. De bezoekende ploeg mag geen enkele wijziging aanbrengen aan de speeltafel, bij voorbeeld : geen gebruik van schuurpapier, niet branden van de pootjes, enz., geen enkele wijziging ! Het gebruik van producten ter voorkoming van het glijden van de bal is toegelaten voor zover die de normale loop van het balletje niet benvloedt. Enkel de thuisploeg mag dit produkt gebruiken.

22. In ATC zijn de oranje (JGC) ballen verplicht !

23. De thuisploeg is verplicht het wedstrijdblad via de website in te vullen ten laatste de zondag die volgt op de gespeelde wedstrijd voor 12u. Indien dit niet gebeurt wordt een boete van 5 in rekening gebracht. Het wedstrijdblad MOET alsnog door de thuisploeg worden ingevuld voor aanvang van de volgende wedstrijd. Indien niet, dan wordt de wedstrijd verloren door de thuisploeg met 0-18. Dit kan via : www.atc-tafelvoetbal.be. Elke verantwoordelijke van de ploeg krijgt hiervoor een aparte login via mail.

24. De tegenpartij krijgt van de door de thuisploeg - ingevulde wedstrijd een melding waarop hij het blad dient na te kijken en :
- voor akkoord dient te bevestigen
of
- een opmerking te geven in het daarvoor bestemde vak, wanneer het wedstrijdblad niet correct is ingevuld.
Dit dient te gebeuren voor de volgende speeldag. Is dit niet het geval wordt het wedstrijdblad automatisch voor waar aangenomen.


II. GELDIG VOOR COMPETITIE- & BEKERWEDSTRIJDEN
25. Bij de competitie- en bekerwedstrijden zijn de ploegen gevormd uit 6 spelers gekoppeld twee per twee, reeds alvorens de wedstrijd begint. Alle spelers, k de reservespelers, moeten aangebracht worden op het wedstrijdblad en dit vr de match begint. De reservespelers zijn niet verplicht aanwezig te zijn. De thuisploeg vult als eerste zijn ploeg in op het blad en de tegenpartij geeft dan zijn opstelling op apart briefje aan de thuisploeg. Deze noteert dan hun opstelling op het wedstrijdblad.

26. Om 22.00 uur moet iedere ploeg aanwezig zijn met minstens 4 (vier) spelers, reservespelers inbegrepen. Deze spelers moeten verplicht koppels vormen. Twee koppels beginnen de wedstrijd. Het derde koppel krijgt tijd om te arriveren tot alle wedstrijden van de eerste twee koppels afgelopen zijn. Wanneer alle koppels aanwezig zijn, wordt uiteraard de voorgeschreven volgorde gerespecteerd. Indien een club niet het vereiste aantal spelers heeft, wordt dit beschouwd als een forfait. In ATC is het toegelaten om met 5 spelers te spelen.

27. Het is uitgesloten dat, bij een tekort aan spelers, n van de beschikbare spelers dubbel wordt opgesteld. Indien dit toch wordt vastgesteld, dan wordt de wedstrijd geannuleerd en krijgt de overtredende ploeg forfaitcijfers.

28. De wedstrijden beginnen ten laatste om 22.00 uur. Indien men onderling overeenkomt kan het aanvangsuur verschoven worden. Dit dient wel vermeld te worden bij het bestuur en op het wedstrijdblad.

29. Elke speler is verplicht zijn identiteit te kunnen bewijzen voor de wedstrijd begint, op vraag van een officieel scheidsrechter of kapitein van de tegenstander. De bewijsstukken zijn :
𠠠 clubkaart
𠠠 identiteitskaart en/of rijbewijs
In het geval een speler zijn identiteit niet kan bewijzen, dan mag deze speler niet beginnen. Een oplossing is mogelijk door telefonisch contact op te nemen met een verantwoordelijk bestuurslid. Die verantwoordelijke heeft het recht deze speler op te roepen voor de eerst volgende bestuursvergadering om zo de zaak te controleren.

30. De twee kapiteins moeten het wedstrijdblad allebei aftekenen na de wedstrijd. De namen van de kapiteins moet dubbel onderlijnd worden, want hij moet de taak van scheidsrechter kunnen uitoefenen bij een eventuele twist. Zijn vervanger, de onderkapitein, wordt aangeduid met n enkele onderstreping. Hij dient de kapitein te vervangen als deze zelf een wedstrijd speelt. Zij kunnen dus beide geen team vormen. Als een club deze regels niet respecteert, dan verliest die ploeg het recht van arbitrage. Ook een reservespeler mag de rol van kapitein of onderkapitein op zich nemen.

31. Een voorzitter en/of kapitein blijft steeds in functie en neemt zijn verantwoordelijkheid op bij een ontmoeting.

32. Elke onverantwoorde handeling of uitspraak tegen de scheidsrechter, lid van het bestuur, of tegenstander voor, tijdens of na de wedstrijd is verboden en wordt na overleg met een onpartijdig SportComit mogelijk bestraft.


III. FORFAIT
33. Een forfait wordt bestraft met een boete van 50, deze zijn in overleg tussen club en uitbater te verdelen. De federatie komt niet tussenbeide bij mogelijke betwisting tussen beide partijen. Forfaits worden enkel ontvangen door de Penningmeester.

34. De spelers die deel uitmaken van een club, die een algemeen forfait opliepen zijn verantwoordelijk voor de schulden van deze club. Op de eerste plaats ligt de verantwoordelijkheid voor het forfait bij de leden van het al dan niet bestaande comit van deze club. Zij, en ook de clubleden, zullen eerst de schuld volledig moeten afbetalen alvorens opnieuw te mogen aantreden in officile wedstrijden.

35. Bij een forfait wordt door ATC een bedrag van 50 bij de overblijvende waarborg van ploeg die forfait gekregen heeft, bijgeteld. De forfait gevende ploeg zal zijn waarborg verminderd zien met 50. Indien deze waarborg onder het minimum bedrag van 50 komt, dient deze opnieuw aangevuld te worden tot een totaal bedrag van 100

36. Betalingswijze binnen 7 dagen :
Het forfaitgeld kan worden gestort op rekening van ATC op rekening Fortis Parisbas IBAN : BE50 0013 4724 4518 // BIC : GEBA BE BB met vermelding van ploeg en datum.

37. Mogelijke straffen :
Indien het forfaitgeld niet binnen de 7 (zeven) dagen wordt geregeld, is de volgende regel van kracht : geschorst voor n thuiswedstrijd, met forfaitcijfers. Betaalt men nog niet, dan volgt er automatisch een schorsing voor het lopende seizoen. Individueel kan men ook geschorst worden voor deelname aan tornooien en kampioenschappen tot de openstaande rekening wordt aangezuiverd. Het bestuur kan uitzonderlijk van deze maatregel afwijken indien nodig en zonder enige partij te benadelen.


IV. KLACHTEN

38. Een klacht : Opdat een klacht kan worden behandeld is het volgende nodig :
a) er wordt van het gebeuren, in het kort, melding gemaakt op het wedstrijdblad. (geen scheldwoorden !)
b) deze klacht moet schriftelijk worden bevestigd ten laatste 7 (zeven) dagen na de feiten. (postdatum telt)
c) voor een klacht die niets te maken heeft met een wedstrijd, dient deze ook schriftelijk te gebeuren en verstuurd te worden naar het bestuur.
d) Anonieme briefwisseling wordt niet behandeld.

39. Procedure : Het bestuur van ATC zal elke klacht grondig behandelen. Alle betrokkenen zullen door ATC gehoord worden, waarna een uitspraak volgt. Deze uitspraak is finaal voor regio ATC. Een beroep via het Nationale Bestuur is wel mogelijk.

39a. Bij elke vorm van agressiviteit wordt automatisch een schorsing uitgesproken van 2 jaar. Deze kan enkel door een beroep bij het nationale bestuur gewijzigd worden.

40. Beroep : Beide partijen hebben het recht om in beroep te gaan tegen de beslissing van ATC. Het volgende is dan van toepassing :
 Het beroep moet schriftelijk worden gedaan binnen de 7 (zeven) dagen bij ATC
 ATC stuurt deze klacht door naar het Nationale Bestuur
 Een waarborg van 125 dient gestort te worden op rekening ATC, dewelke integraal wordt doorgestort aan het Nationale Bestuur
 Indien men in het gelijk wordt gesteld door het Nationale Bestuur wordt de waarborg teruggestort, anders verliest men de waarborg.
 Het Nationale Bestuur behandelt deze beroepen 1x per jaar op de Nationale vergadering. Intussen blijven de eventuele sancties die genomen zijn door de regionale besturen van kracht.


V. ARBITRAGE
41. In normale omstandigheden worden de wedstrijden gespeeld zonder officieel scheidsrechter, behalve :
a) bij een aanvraag van een club, minimum 7 dagen voor de geplande match
b) wanneer het bestuur zelf een officieel scheidsrechter aanduidt. Het bestuur hoeft geen motivatie te geven over zulk een maatregel.

42. Als er geen officieel scheidsrechter is aangeduid door het bestuur, dan wordt deze taak overgenomen door de kapiteins van beide ploegen. Indien n van beide kapiteins niet vrij is, door het feit dat het zijn beurt is om te spelen, dan wordt hij vervangen door zijn onderkapitein. Wanneer er zich een probleem voordoet, zullen enkel beide scheidsrechters/kapiteins zich afzonderen, het probleem bespreken n oplossen.

43. Indien men niet tot een akkoord komt, dan neemt de kapitein van de bezoekende ploeg een beslissing en laat de wedstrijd verder spelen. (of de onderkapitein, indien zijn kapitein niet vrij is). Op het wedstrijdblad zet men onder de rubriek "Opmerkingen" Onder voorbehoud, te samen met een korte uitleg van het gebeuren. Men meld van welke beurt men "voorbehoud" aantekent. Het bestuur zal achteraf beide partijen uitnodigen om tijdens de volgende bestuursvergadering hierover een beslissing te nemen. De lokale club moet er alles aan doen om de wedstrijd te laten verlopen.


44. De club die bijstand vraagt van een scheidsrechter betaalt de arbitragekosten (50). Dit is te betalen vooraleer de wedstrijd aanvangt. Als het bestuur zelf een scheidsrechter aanduidt, dan worden de kosten gedragen door de federatie.

45. Een wedstrijd kan stilgelegd of uitgesteld worden door een officieel scheidsrechter. Deze bevoegdheid is niet geldig voor een kapitein-scheidsrechter. De reden voor zo'n situatie kunnen de volgende zijn :
𠠠het speelvlak is in slechte staat
𠠠uitzonderlijke onvoldoende verlichting
𠠠het materiaal is niet conform met de voorschriften
𠠠muziek is keihard of er is in het algemeen te veel lawaai
uit de hand lopen van een wedstrijd
Het bestuur dient ALTIJD op de hoogte gebracht te worden van een stopzetting van de wedstrijd.

46. De federatie heeft het recht aan elke club n van zijn leden ter beschikking te laten stellen om een reserve aan te leggen van scheidsrechters.


VI. VERANDERING VAN LOKAAL
47. Een verandering van lokaal of sociale zetel mag niet gebeuren in de loop van het seizoen, tenzij in geval van overmacht.

48. Alleen het bevoegde bestuur mag de situatie in overweging nemen. Elk geval zal afzonderlijk behandeld worden. Een club die een speciale toelating voor verandering van lokaal krijgt in de loop van het seizoen, zal verplicht worden een speciaal document van overeenkomst in te vullen, dat ter uwer beschikking zal gesteld worden door het Algemeen Bestuur.

49. In geval dat het lokaal van een club tijdelijk niet beschikbaar is, dan moet de betrokken ploeg zijn wedstrijden afwerken ofwel op verplaatsing, ofwel in een lokaal dat er het dichtst is bijgelegen. De omstandigheden van het lokaal en de speeltafel moeten beantwoorden aan de voorgeschreven normen.


VII. UITSTEL VAN EEN WEDSTRIJD
50. Principieel mag een officile wedstrijd niet uitgesteld worden, slechts alleen door de beslissing van het bestuur kan een wedstrijd worden uitgesteld. Als een akkoord van uitstel wordt goedgekeurd, dan moet dat gebeuren met de drie partijen, nl. : het bestuur, de bezoekers, en de thuisploeg. Het bestuur moet wel met minstens 60% aanwezig zijn bij deze beslissing. In de gemengde reeksen met CBKA kan gn wedstrijd meer uitgesteld worden, enkel vooruitgeschoven.

51. In geval van goedkeuring van het uitstel, dan moet deze ontmoeting gespeeld worden op n van de vrijgestelde data, die hiervoor zijn voorzien. Uitstel omdat iemand niet aanwezig is, is niet meer mogelijk ! Op de laatste drie speeldagen is er echter geen uitstel mogelijk, dit om competitievervalsing tegen te gaan.IX. PROVINCIALE KAMPIOENSCHAPPEN
52. Elk seizoen moet een provincie kampioenschappen organiseren zoals ENKEL en DUBBEL voor elke afdeling. Dit kampioenschap levert een provinciale kampioen op.

53. Elke club moet vertegenwoordigd worden door minstens twee spelers voor het enkelspel en door minstens twee koppels voor het dubbelspel.

54. De Kampioenschappen worden gespeeld volgens de ranking van de spelers, of volgens afdeling. Dit staat steeds vermeld op de affiches.

55. Indien in het dubbelspel 2 spelers inschrijven met een verschillende ranking, dient er gespeeld te worden volgens de hoogste ranking.

56. Enkelspel dient altijd gespeeld te worden volgens eigen ranking.

57. De gebruikte regels voor de kampioenschappen zijn deze van ATC.

58. De provinciale kampioenschappen zullen worden gehouden ofwel op n dag , ofwel verspreid over het hele seizoen; dit volgens richtlijnen van ATC.


X. TRANSFERS
59. De transfer is vrij voor elke speler gedurende de periode bepaald door het bestuur. Buiten deze periode kunnen alleen nog deze spelers ter discussie gesteld worden voor een eventuele transfer, die afkomstig zijn van clubs die niet meer zijn opgenomen in de wedstrijdkalender van het lopende seizoen.

60. Een club mag spelers aansluiten van om het even welke afdeling. Het bestuur is verplicht die club in een afdeling onder te brengen aangepast aan de waarde van de spelers. Een club kan dus geweigerd worden in een bepaalde afdeling. Dit om de waarde van die bepaalde afdeling te waarborgen. Eens de competitie bezig is, kunnen ook spelers bij een bepaalde ploeg geweigerd worden om diezelfde reden.

61. Een club die een speler aantrekt moet nagaan of deze al dan niet aangesloten is bij een club van ATC of CBK.

62.Elke provincie moet een ledenlijst binnenbrengen op het Nationaal Secretariaat voor eind september.

63. Indien een speler reeds getekend heeft bij een ploeg, en een transfer wil naar een andere ploeg, dan dient er steeds een transferformulier ingevuld te worden. Hierop staat tevens het akkoord vermeld van de kapitein van de oude ploeg, en van de kapitein van de nieuwe ploeg. Indien de speler zelf kapitein was bij de oude ploeg, dient de nieuwe kapitein akkoord te gaan. De speler zal pas ingeschreven worden bij de nieuwe ploeg na ontvangst van het transferformulier. De betaling van 25 wordt via de bestaande waarborg verrekend.

64. De waarborg van een bestaande ploeg zal steeds minimaal 50 bedragen. Staat deze, door transfers en extra inschrijvingen, onder dit bedrag dient dit aangevuld te worden tot de oorspronkelijke 100 tegen de volgende speeldag.

65. Op het einde van het seizoen zijn de ploegen verplicht hun inschrijvingsmap van het volgende seizoen af te halen. Enige uitzondering is wanneer de ploeg het seizoen daaropvolgend niet zal aanvangen, en dit vooraf laat weten aan het bestuur. Indien de inschrijvingsmap niet wordt afgehaald op de vooraf bestemde dag, zal deze opgestuurd worden naar de ploegverantwoordelijke. Een boete van 20 zal in mindering gebracht worden van de openstaande waarborg. Indien een ploeg die vooraf meldde niet meer deel te nemen, alsnog de kaft opvraagt, of een nieuwe inschrijvingsmap invult, zal eveneens de 20 aangerekend krijgen.B. Spelregels A.T.C.
1. Een match bestaat uit 9 wedstrijden en n wedstrijd bestaat uit twee delen. In het 1ste deel worden er 10 ballen betwist aan een bepaalde zijde van de tafel. Beide ploegen veranderen van kant als er 10 ballen zijn gespeeld. Elke bal die niet in de goal blijft wordt niet meegerekend. Na elke goal, wordt de bal terug in het spel gebracht door de ploeg die de goal incasseerde.
Partij : 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Thuisploeg : A B C A B C A B C
Bezoekers : A B C B C A C A B
Er zijn in totaal 18 punten te verdienen per volledige match. Elke wedstrijdoverwinning betekent 2 punten voor de algemene klassering en bij 9-9 krijgt elke ploeg n punt. De punten worden op volgende wijze opgetekend; er worden 2 punten toegekend aan de ploeg die het eerst 11 doelpunten scoort, 0 punten aan de verliezende ploeg, wanneer het echter 10-10 wordt, krijgt elke ploeg n wedstrijdpunt.

2. De thuisploeg begint de wedstrijd aan de zijde van de geldkas. Deze ploeg mag de eerste bal in het spel brengen. Bij het wisselen van zijde, na de eerste 10 doelpunten heeft de tegenstrever het voordeel van de eerste bal.

3. De aftrap moet gebeuren door de bal onder de middelste speelpop te plaatsen aan de middellijn. Zowel bij aanvang als bij een onderbreking van een partij moet men beginnen met een Jawoord of KLAAR. Waarop de tegenpartij, voor- of achterspeler, zich gereed verklaart. Nadien raakt men met de bal steeds een tweede speelpop (van de middellijn) aan, hierna begint het spel of wordt het spel hervat. Indien de voor- of achterspeler die de bal in zijn bezit heeft niet aan de hierboven vermelde regel voldoet, zijn er slechts twee mogelijkheden: a) De bal komt bij de tegenpartij, het spel gaat gewoon verder. b) De bal komt bij zijn partner of bij de voorspeler zijn andere bar, dan gaat de bal onvoorwaardelijk naar de achterspeler van de tegenpartij en deze hervat het spel, na het geven van het Jawoord met daarna het aanraken van de bal door een tweede speelpop.

4. Als de bal buiten het bereik van n van de spelers blijft stilliggen (zonder schudden), wordt de bal in het spel gebracht in de dichtstbijzijnde hoek van de speeltafel. Als de bal uit het spel vliegt of de bal juist tussen de 2 middellijnen blijft stilliggen, wordt de bal terug in het spel gebracht door de achterspeler van de ploeg die het laatst centerde. Art. 3 is hier van toepassing.

5. Wanneer een bal tegen de lamp of op de bovenzijde van de speeltafel terechtkomt en daarna terug in het speelveld botst, gaat het spel gewoon door. Dit is geen uitbal.

6. Voor- en achterspeler mogen steeds van plaats wisselen nadat een doelpunt werd gescoord tegen hen.

7. De bal mag niet langer dan 15 sec onder dezelfde stang blijven. De 15 seconden regel loopt vanaf het ogenblik dat men de bal onder de speelpop krijgt. Voor de achterspeler worden keeper en backs als n stang beschouwt. Men moet de bal teruggeven aan de tegenpartij als de bal wegrolde door het verdedigend spel.

8. Indien de achterspeler met de stang tegen de kant schokt als de voorspeler de bal onder controle heeft, dan telt de 15 sec regel niet. Verliest de voorspeler door het schokken de bal, dan krijgt hij deze terug. Zolang de voorspeler de bal onder zijn stang heeft zonder dat deze wegrolt of beweegt moet hij binnen 15 sec passeren. Het is verboden hard tegen de kant te stoten met de stangen, als de bal zich niet in deze zone bevindt. Gebeurt dit toch dan gaat de bal naar de achterspeler van de tegenpartij tenzij de voorspeler op het ogenblik van de fout in balbezit is, dan krijgt de benadeelde voorspeler de bal terug.

9. Het is verboden om hard te stompen tegen de zijkant van de speeltafel, met zowel de voorlijn als de middellijn, om een bal te stoppen die de tegenpartij wil passeren van de middellijn naar de voorlijn. Heen en weer bewegen van beide lijnen mag wel. De bal moet wel stil blijven liggen, anders telt de 15 sec regel niet. Wanneer een voorspeler een bal in zijn bezit heeft aan zijn voorlijn, mag de tegenpartij in geen geval met de voorlijn of de middellijn enige afleidende bewegingen maken. De voorspeler die hierdoor gehinderd wordt, zal de tegenstrever hierop attent maken. Na twee verwittigingen krijgt de ploeg die hierdoor gehinderd werd een doelpunt toegekend, dus bij de derde overtreding.

10. Als een speler de bal te lang in zijn bezit houdt zal de tegenpartij, ongeacht dat het een voor- of achterspeler betreft, een stop aanvragen en dan onmiddellijk een verantwoordelijke roepen om de tijdslimiet te controleren. Dit kan een bestuurslid zijn of n verantwoordelijke van beide ploegen ( kapitein of voorzitter).


11. Een doelpunt of centerbal die op dat moment geplaatst wordt, blijft tellen indien hij gelijktijdig valt met het Stopwoord. Bij een tweede tijdsoverschrijding wordt de bal afgestaan aan de achterspeler van de tegenpartij. Bij een derde maal krijgt de voorspeler van de tegenpartij de bal aan de voorlijn. Het spel wordt steeds hervat door art. 3 toe te passen.

12. Speelfouten zijn:
Intimideren van de tegenpartij.
Het normale rollen van de bal verhinderen.
Vreemde voorwerpen op het veld gooien tijdens het spel.


De speeltafel opheffen, schudden of verplaatsen.
De stangen doen doorbuigen om de bal te bekomen.

De speeltafel verlaten zonder geldige reden.
Roken tijdens het spel.

De bal langer dan 15 seconden aan dezelfde stang houden.


Een tegenspeler storen tijdens de wedstrijd.- Elke slecht bedoelde actie tegen de tegenspeler.

Het is verboden de hand in het spel te steken. Dit wordt bestraft met een doelpunt voor de tegenpartij .

De stangen overdreven hard tegen de zijkanten stoten of trekken zonder dat de bal in het onmiddellijke bereik van een speler van die lijn is. Overdreven is wanneer een stilliggende bal beweegt.

Het 360 ronddraaien van de speelstangen.

13. Bij een eerste overtreding wordt de bal afgegeven aan de achterspeler van de tegenpartij. Indien de benadeelde speler echter een voorspeler is, dan krijgt deze speler de bal onmiddellijk aan zijn voorlijn. Bij herhaling wordt de bal afgegeven aan de voorspeler van de tegenpartij. Waarna men het spel hervat met inachtneming van art. 3. De derde maal wordt een doelpunt toegekend aan de tegenpartij ongeacht de score. Dit om onsportief gedrag te ontmoedigen. Indien men deze maatregel moet toepassen is men wel verplicht dit te vermelden op het wedstrijdblad, zodat het S.C. daarover een standpunt kan innemen.

14. Ronddraaien met de speelstang(en) is verboden, al dan niet in het bezit van de bal. Een doelpunt bij de tegenpartij telt niet. Een doelpunt in eigen doel telt wel. Wanneer bij afschampen of ronddraaien een bal bij de eigen ploegmaat terechtkomt, wordt deze afgestaan aan de achterspeler van de tegenpartij. Indien de bal echter bij de tegenstrever terechtkomt, gaat het spel gewoon verder.

15. Een ronddraaiende beweging zal worden toegestaan om een bal aan te nemen die niet in de richting van het doel van de tegenpartij rolt. Men mag ook een ronddraaiende beweging maken met de stangen om te controleren of zij niet krom of stuk zijn. Wanneer dit gebeurt door een speler die in balbezit is, zal deze een technische stop aanvragen en zijn tegenstrevers hiervan op de hoogte brengen.

16. Een ronddraaiende beweging wordt aanzien, wanneer een speelpop een volledig achterwaartse of voorwaartse rotatie maakt, ongeacht in of zonder balbezit.

17. Het loslaten van de stangen is verboden als men in het bezit is van de bal. Bij een overtreding wordt de bal afgegeven aan de achterspeler van de tegenpartij. Behalve indien men de bar loslaat voor het afkuisen van zweet of kloppen op een kas om zijn geluk te betonen, dan wordt het spel hervat met inachtneming van art. 3.

18. Technische stop: deze wordt aangevraagd om de speeltafel te laten herstellen of om een fout begaan door de tegenstrever op te helderen.

19. Kappen en pitsen is volledig toegestaan door al de spelers. Scoren mag ook met de middellijn.

20. Een speler die last heeft van sigaretten- of sigarenrook wordt gerespecteerd. Het mag niet dat een speler zich verwijdert tijdens het spel om wat verder van een sigaret/sigaar te genieten. (b.v. asbak op een tafel). Ook niet na een doelpunt. Na n verwittiging wordt dit onmiddellijk aanzien als een stop. (Art. 24)

21. De beslissing van de aangevraagde officile scheidsrechter of afgevaardigde zal altijd onherroepelijk zijn. Bij onenigheid zal de scheidsrechter altijd de beslissing nemen of de bal, al dan niet wordt afgegeven aan de tegenpartij. De uitspraak van de scheidsrechter is bindend voor de beide partijen. Indien de onenigheid blijft duren, heeft hij tevens het recht om n of beide ploegen te schorsen of forfait te noteren voor deze wedstrijd. Er zal dan een verslag aan het S.C. worden overgemaakt. Deze zal dan zijn oordeel geven na het horen van beide partijen.

22. Een reservespeler mag altijd ingezet worden in de wedstrijd nadat men een tegendoelpunt incasseert. Een reservespeler kan men ook aan het begin van een wedstrijd inzetten. De speler mag terug opgesteld worden in dezelfde poule, als men deze vervangen heeft tussen de wedstrijden. Zo is het mogelijk om in poules van drie spelers per team te werken.
Uitzondering in de gemengde ATC/CBKA afdeling(en) : De gewisselde speler mag NIET meer opgesteld worden. Eraf is eraf !

23. Reservespelers hoeven NIET meer vooraf op het wedstrijdblad ingevuld te worden. Iedereen die aantoonbaar lid is van een ploeg mag tijdens een wedstrijd invallen. Wanneer een speler gewisseld wordt, MOET deze de speler wel bij de reserven ingevuld worden op het wedstrijdblad. Wissels dienen ALTIJD genoteerd te worden.
24. Wanneer de bal wordt weggeschopt en er roept een speler STOP door het feit dat zijn handvat er afvalt of een speelpop of iets stuk is, zal de bal terug worden afgegeven aan de speler die deze in zijn bezit had. Doch een doelpunt dat op dat moment gemaakt is in de hitte van de strijd blijft wel tellen als doelpunt. Het spel wordt hervat na inachtneming van art.3.

25. STOP :Tijdens een wedstrijd heeft elke ploeg per kant (tijdens eerste 10 ballen : 1 stop + alle andere ballen : 1 stop) ALTIJD recht op n stop. Men moet in het balbezit zijn om een stop aan te vragen. Een stop kan maximaal 1 min duren. De ploeg, die een stop heeft aangevraagd beslist uiteindelijk over de duur van zijn stop. Het is dus niet noodzakelijk dat een stop juist 1 min duurt. De tegenpartij moet steeds klaar staan om het spel te hervatten binnen de 15 sec. Indien zij niet binnen de 15 seconden klaar zijn, wordt dit ook als een stop aanzien. Zij kunnen echter de tegenstander niet verplichten vroeger dan de toegelaten 1 min het spel te hervatten. Nadien moeten beide ploegen binnen de 15 sec de wedstrijd hervatten. De tijdopname gebeurt door de kapitein (scheidsrechter). Indien een ploeg, na een verwittiging, niet binnen de 10 sec begint wordt deze ploeg bestraft met een tegendoelpunt. Dit wordt op het wedstrijdblad vermeld ! Indien men meer dan 1 stop per kant vraagt : - als de tegenstrever in balbezit is, mag hij gewoon in doel schieten zelfs als de tegenpartij de stangen heeft gelost- is men zelf in balbezit, dan gaat de bal naar de tegenpartij als uit-bal
26. Zowel tijdens een technische - als gewone stop, mag er NIET meer getraind worden, door niemand. Het spel blijft onveranderd tot men de wedstrijd herbegint.

27. Men zal steeds vermijden dat er tijdens het spel, wanneer er een bal in het spel is, nog gesproken wordt of enige uitleg zal worden verstrekt tussen de beide ploeggenoten. Dit met inbegrip van het intimideren van de tegenpartij. Bij niet naleving van bovenvermeld artikel zal het volgende van toepassing zijn: zowel bij voor- als bij achterspelers. De eerste maal is een verwittiging. De tweede maal ook en de derde maal wordt de bal afgestaan aan de voorspeler van de tegenpartij, die de bal aan zijn voorlijn krijgt. Vooraleer het spel verder gaat, moet hij dan wel het Jawoord gebruiken en 2 speelpoppen aanraken. (Art.3) Het is echter wel toegelaten dat wanneer er een bal in het spel aanwezig is de ploegen onderling complimenten mogen maken bij een goed gescoord doelpunt, paswerk of samenspel aan de middellijn. Dit geldt ook voor de supporters die toekijken. Voor het geven van raad of opmerkingen moeten de ploegen wachten tot de bal niet meer in het speelveld aanwezig is, zonder dat er enige tijd aan besteed wordt. Het spel moet verder vlot verlopen.

28. Na het wisselen van kant wordt de uitbal gegeven aan de achterspeler van de muntkant. Dit zolang tot er gescoord wordt.

29. Kampioenschappen ATC zijn alle aangesloten clubs verplicht om bij het gesloten dubbel, vier spelers af te vaardigen, bij het enkelspel twee spelers. Zij moeten evenwel niet met iemand van de eigen club deelnemen aan de dubbelspelkampioenschappen.

30. Het bestuur behoudt het recht wijzigingen aan te brengen aan het huidige reglement.